Решения на КК

РЕШЕНИЯ

на

КОНТРОЛНАТА КОМИСИЯ на СБФД

 

Заседание на 10 юли 2014 – От Протокола

На това свое заседание Контролната комисия (в състав: председател Павел Огнянов, Илия Костов, Искра Димитрова, Людмила Махалнишка, Пенко Русев, Сергей Комитски, без Борис Нешев, поради отсъствие от София) покани Васил Мареков, отговарящ  за стопанската дейност на СБФД, за да разясни отчетните счетоводни документи за приходите и разходите. Както и за да запознае нейните членове най-подробно с всички притежавани от СБФД имоти – договори, наеми и все още нерешени юридически казуси.

Васил Мареков обясни отчетните документи. И докладва подробно за имотното състояние на СБФД.

Илия Костов предложи да се намери начин Домът на киното отново да стане място за събиране на кинематографичната общност, както това е направено от Съюза на журналистите в техния ресторант, ползван от членовете му с големи отстъпки в цените.

Контролната комисия взе следните решения:   

 1. Отчетите за приходите и разходите на СБФД да й бъдат поднасяни в по-конкретна и разбираема за неспециалисти в счетоводството форма – перо по перо.

 2. Да се отправи искане към Държавната агенция „Архиви“  на СБФД да бъдат предоставени всички документи от закрития през 90-те години Творчески фонд към СБФД.

 3. Във връзка с предстоящото преразглеждане на Договора на СБФД с АРТ ФЕСТ за ползването под наем на Дома на киното,  да се потърси възможност  за реализацията на идеята на Илия Костов:

       а) било чрез прекратяване на досегашния договор на АРТ ФЕСТ с Costa Coffee за кафенето в Дома на киното, тъй като в него цените са твърде високи за филмовите дейци. И намирането от СБФД на друг наемател;

     

     б) било чрез предоговаряне от АРТ ФЕСТ на условията със сегашния наемател Costa Coffee. Така че на професионалната ни общност наистина да се предостави един център за постоянна и необходима за филмовия процес в българското кино комуникация.

Заседание на 28 януари 2014 - От Протокола

На второто си заседание след Отчетно-изборното събрание на СБФД - на 28 януари 2014 година, Контролната комисия на СБФД в състав Павел Огнянов, председател, Борис Нешев, Илия Костов, Искра Димитрова,  Людмила Махалнишка и Сергей Комитски, само с 1 отсъстващ по уважителни причини – Пенко Русев, взе с пълно мнозинство следните решения:

 1. Председателят на Контролната комисия Павел Огнянов заедно с юриста на СБФД да поискат официално от съответната столична община всички документи във връзка с отнемането на собствеността на СБФД върху къщата, която е в парцела на построения за членовете на СБФД жилищен блок, но не е била съборена, на адреса: бул. „Гоце Делчев“ 31, бл. 76.

 2. Управителният съвет на СБФД и Контролната комисия да поканят на свое общо заседание председателят на СБФД, главният секретар на СБФД и Председателят на Творческия фонд към СБФД, които са били на тези длъжности в годината, когато се взима решението за закриването на този Творчески фонд. С цел – изясняване на местонахождението на архива на Творческия фонд. Както и за получаване на отговор на въпроса какво се е случило с финансовия капитал на Творческия фонд към СБФД след закриването му.

 3. Контролната комисия да покани на свое заседание отговарящия днес за стопанската дейност на СБФД Васил Мареков, който да я запознае най-подробно с всички имоти на СБФД, с всички сключени за тях наемни договори и с всички получавани от тях наеми.

Заседание на 18 декември 2013 - От Протокола

На първото си заседание след Отчетно-изборното събрание на СБФД през 2013 – в съответствие с Чл. 40 от Устава на СБФД – Контролната комисия в състав: Павел Огнянов,  председател, Борис Нешев, Искра Димитрова, Людмила Махалнишка, Пенко Русев и Сергей Комитски, с 1 отсъстващ по уважителни причини - Илия Костов,  взе с пълно мнозинство следните решения:

 1. Да се проучат с помощта на юриста на СБФД документите в Столична община за правните основания или не за отнемането на собствеността на Съюза върху къщата в парцела на блока за членовете на СБФД на бул. „Гоце Делчев” 31, бл. 76.

 2. В Държавния архив да се намерят и проучат с помощта на юриста на СБФД всички документи за съдбата на капитала на Творческия фонд към СБФД след закриването му през първата половина на 90-те години.

 3. Въз основа на уставното задължение на Контролната комисия да осъществява предварителен, текущ и последващ контрол върху „целесъобразното и ефективно изразходване на съюзните средства, организационното състояние и работа, отчитането на членския внос, спазването на щатната и бюджетната дисциплина, разходите и състоянието на финансово-счетоводната отчетност, стопанисването и използването на съюзното имущество” председателят на Контролната комисия Павел Огнянов и нейните членове с продуцентски опит за финансова отчетност – Пенко Русев и Сергей Комитски (и евентуално Илия Костов също като продуцент при негово допълнително съгласие), да преглеждат на 6 месеца счетоводните документи за приходите и разходите на СБФД.

 4. На заседанията на УС на СБФД да присъства и членът на Контролната комисия Искра Димитрова, като отговаряща за информационния център/връзки на СБФД с кинообщността, с цел точно и своевременно поднасяне на информацията, заедно с председателя на Контролната комисия Павел Огнянов – със съвещателен глас, и в съответствие с чл. 4 от Устава на СБФД.

 5. След свършената работа от Контролната комисия в предишния й мандат по издирването и прибирането им за съхранение на всички произведения на изобразителното изкуство – собственост на СБФД, да се пристъпи към преценка кои от тях подлежат на реставрация.

75.godini.spisanie.kino